Превоз на багаж - автомобилен, сухопътен, морски, речен, въздушен

Превозът на багаж е една от услугите, които фирмите, ангажирани в сферата на транспорта осъществяват. Неизменна част от този вид услуга е документът, наречен товарителница. По същество товарителницата представлява превозен документ за превоз на багаж и товари.

Превозни документи, които съпътстват превоза на товар като вид транспортна услуга
Превозните документи са неизменна част от услугата, свързана както с превод на пътници, така и на транспорт на багаж и товари. Товарителницата служи за гаранция за сключен договор между превозвача и потребителя на услугата. Наборът от транспортни документи имат и разпоредителна същност.

Според вида на превоза – автомобилен, сухопътен, морски, речен, въздушен, се ползват и различни видове документи.
Товарителницата по предначение е документ, които се издава при извършването на превоз на товари при автомобилен, железопътен или въздушен транспорт.

При пропуск в издаване на товарителница или в случай, че същата е нередовна или загубена, договорът за извършване на услугат превоз на товар остава действителен. Същият също така подлежи на изпълнение. Товарителницата притежава следните две доказателствени характеристики:

• Удостоверява предаването на товара на превозвача
• Удостоверява актуалното състояние на товара към момента на неговото предаване


Изпращачът е длъжен да назове точното наименование на товара, обект на настоящата транспортна услуга /битова техника, текстил../, както и характерните му свойства.

Товарителницата съдържа и допълнителна информация относно:

• Точно място и дата на съставяне
• Име и адрес на изпращач
• Име и адрес на превозвач
• Място и дата на приемане на товара, обект на превоз
• Адрес на доставяне
• Име и адрес на получателя
• Наименование на вида на товара
• Вид на опаковката
• За опасните товари – наименование според приетата за целта категоризация
• Брутно тегло или друг вид количествено измерение на товара
• Брой на колети, пакети, както и номерата им


Възможно е и изискването на друг вид информация. Същото се предопределя от вида на превоза, а именно – автомобилен, въздушен или железопътен/.

Проследявания

URI за проследяване на тази статия

Коментари

Показване на коментарите: Последователно | Нишковидно

Няма коментари

Добавяне на коментар

Звездички означават bold (*текст*), подчертаване се прави с "_" (_текст_)
Стандартните знаци :) и ;) се конвертират в графични изображения
E-Mail addresses will not be displayed and will only be used for E-Mail notifications.

To prevent automated Bots from commentspamming, please enter the string you see in the image below in the appropriate input box. Your comment will only be submitted if the strings match. Please ensure that your browser supports and accepts cookies, or your comment cannot be verified correctly.
CAPTCHA